Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36587
Title: Các hợp chất ecdysteroid và abietane diterpenoid từ loài Thông nàng (Dacrycarpus imbricatus) thu hái tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Authors: Trần, Đức Quân
Đặng, Viết Hậu
Nguyễn, Thanh Tâm
Đào, Đức Thiện
Trần, Văn Lộc
Trần, Văn Sung
Lê, Quốc Thắng
Lê, Thị Hồng Nhung
Trịnh, Thị Thủy
Keywords: Dacrycarpus imbricatus
2O-hydroxyectlysone
Ponasterone A
3B-hydroxfotarol
Lambertic acid
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 03 .- Tr.285-289
Abstract: Bài viết thông báo việc phân lập và xác định cấu trúc của hai ecdysteroid là ponasterone A(1), 20- hydroxyccdysone (2) và hai abietane diterpen 3β- hydroxytotarol (3), acid lambertic (4) vd catechin (5) từ loài Thông nàng thu tại Tây Nguyên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36587
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.