Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36588
Title: Ứng dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial neural networks) dự báo mực nước phục vụ dự báo ngập tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phú Cường
Trần, Văn Tỷ
Trần, Vũ An
Huỳnh, Vương Thu Minh
Keywords: Dự báo mực nước
Mạng trí tuệ nhân tạo (ANN)
Thành phố Cần Thơ (TPCT)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.53-60
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, tương quan mực nước tại trạm Cần Thơ với các trạm khác rất tốt; tuy nhiên tương quan lượng mưa tại trạm Cần Thơ với mực nước các trạm kém có thể do phạm vi nghiên cứu rộng nên ảnh hưởng của lượng mưa đến mực nước rất nhỏ. Kết quả mô phỏng cho thấy mực nước thực đo và mô phỏng là tương đối phù hợp và càng tốt nếu dự báo với bước thời gian ngắn. Điều này cho thấy khả năng ứng dụng ANN trong dự báo mực nước tại các trạm thủy văn là tương đối chính xác. Kết quả nghiên cứu là cơ sở bước đầu trong nghiên cứu dự báo mực nước và ngập tại các thành phố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36588
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.