Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36588
Nhan đề: Ứng dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial neural networks) dự báo mực nước phục vụ dự báo ngập tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Phú Cường
Trần, Văn Tỷ
Trần, Vũ An
Huỳnh, Vương Thu Minh
Từ khoá: Dự báo mực nước
Mạng trí tuệ nhân tạo (ANN)
Thành phố Cần Thơ (TPCT)
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.53-60
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu cho thấy, tương quan mực nước tại trạm Cần Thơ với các trạm khác rất tốt; tuy nhiên tương quan lượng mưa tại trạm Cần Thơ với mực nước các trạm kém có thể do phạm vi nghiên cứu rộng nên ảnh hưởng của lượng mưa đến mực nước rất nhỏ. Kết quả mô phỏng cho thấy mực nước thực đo và mô phỏng là tương đối phù hợp và càng tốt nếu dự báo với bước thời gian ngắn. Điều này cho thấy khả năng ứng dụng ANN trong dự báo mực nước tại các trạm thủy văn là tương đối chính xác. Kết quả nghiên cứu là cơ sở bước đầu trong nghiên cứu dự báo mực nước và ngập tại các thành phố.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36588
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.