Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36600
Title: Nghiên cứu sử dụng các chất kích thích sinh sản nhân tạo cá căng bốn sọc Peiates quadrilineatus [Bloch, 1790]
Authors: Ngô, Hữu Toàn
Lê, Văn Dân
Keywords: Cá Căng bốn sọc
Cá Ong hương
LRHA₃+DOM
HCG
Kích thích sinh sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.70-74
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thích cá Căng bốn sọc sinh sản bằng 80 mg LRH-A₃+ 5mg Dom /kg cá hoặc HCG với liều 3000UI đạt hiệu quả tốt nhất về thời gian hiệu ứng, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở cũng như năng suất cá bột.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36600
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.