Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36601
Title: Thực trạng và định hướng phát triển du lịch các tỉnh Trung Du, miền núi Bắc Bộ
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Du lịch
Phát triển du lịch
Định hướng phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 113 .- Tr.20-33
Abstract: Du lịch Trung Du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn vừa qua có bước tăng trưởng nhanh, khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế xã hội của vùng. Tuy vậy, việc khai thác tài nguyên du lịch vẫn còn nhiều yếu kém, hạn chế dẫn tới hiệu quả du lịch chưa cao. Bài viết phân tích những chỉ tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2011-2016, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để nhận định những vấn đề đặt ra cần giải quyết. Một số kết luận rút ra từ những bài học thực tiễn nhằm đưa ra định hướng phát triển bền vững cho du lịch các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36601
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
16.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.