Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36625
Title: Phối hợp chặt chẽ giữa UBKT đảng viên cơ quan thanh tra nhà nước trong kiểm tra, giám sát
Authors: Phạm, Thái Hà
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Phối hợp
UBKT Đảng
Cơ quan thanh tra
Nhà nước
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.38-42
Abstract: Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp từ Trung ương đến cấp huyện và tương đương ở các địa phương đã chủ động phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp tham mưu, giúp Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy xây dựng, ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, phát hiện dấu hiệu vi phạm (DHVP) của tổ chức đảng, đảng viên cũng như việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36625
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.