Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36630
Title: Sự phát triển cường độ chịu kéo của bê tông và sự xuất hiện vết nứt ở các giai đoạn thi công công trình bê tông dự ứng lực
Authors: Tống, Trần Tùng
Mai, Đình Lộc
Nguyễn, Hữu Anh
Keywords: Cường độ chịu kéo của bê tông
Sự xuất hiện vết nứt
Giai đoạn thi công
Công trình bê tông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 09 .- Tr.9-12
Abstract: Bài báo trình bày một số kết quả thí nghiệm mang tính kiểm chứng về tốc độ phát triển cường độ chịu nén và cường độ chịu ép chẻ theo thời gian của bê tông xi măng sử dụng phụ gia giảm nước mức độ cao (HRWR). Kết quả thí nghiệm với 3 loại bê tông sử dụng 3 loại phụ gia phổ biến hiện nay cho thấy có sự không tương đồng giữa tốc độ phát triển cường độ chịu ép chẻ với tốc độ phát triển cường độ chịu nén và không tương đồng với một số công thức thực nghiệm được sử dụng trong một số tiêu chuẩn hiện hành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36630
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.