Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36634
Title: Đảng bộ Công an Thanh Hóa gắn vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát
Authors: Trọng Thành
Keywords: Đảng bộ
Công an
Thanh Hóa
Vai trò
Người đứng đầu
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.49-51
Abstract: Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa là đảng bộ cấp trên cơ sở, đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ có 33 đảng bộ và chi bộ cơ sở. Sau thực hiện tinh gọn bộ máy, kiện toàn tổ chức đảng theo mô hình bộ máy mới, Đảng bộ Công an tỉnh còn 20 đảng bộ và 7 chi bộ cơ sở, 1 đảng bộ bộ phận; cùng 27 đảng bộ công an các huyện, thị, thành phố trực thuộc cấp ủy cùng cấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36634
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.