Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36642
Title: Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức ở Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thái Bình
Lê, Thị Tình
Keywords: Chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng
Đội ngũ trí thức
Gia Lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 5 .- Tr.56-59,95
Abstract: Bài viết: Những kết quả quan trọng trong thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức ở Gia Lại; Một số hạn chế, bất cập trong thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức ở Gia Lai; Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; Giải pháp tiếp tục thu hút đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức ở Gia Lai; Kết luận
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36642
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.