Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36646
Title: Các hợp chất flavonoid glycoside phân lập từ cây Trà hoa vàng Camellia chrysantha
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Cầm, Thị Ính
Phạm, Cao Bách
Trần, Thị Tuyến
Nguyễn, Thị Thanh
Nguyễn, Hương Quỳnh
Phạm, Quốc Long
Keywords: Camellia chrysantha
Theaceae
Vitexin
Quercetin-3-O-β-D-glucopyranoside
Quercetin-7-O-β-D-glucopyranoside
Quercetin-3’-O-β-D-glucopyranoside
Quercetin-3-O-rutinose
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 03 .- Tr.335-340
Abstract: Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày việc phân lập và xác định cấu trúc hóa học của năm hợp chất flavonoid glycoside là vitexin (1), quercetin-3-O-β-D-glucopyranoside (2), quercetin-7-O- β-D-glucopyranoside (3), quercetin-3’-O-β-D-glucopyranoside (4) và quercetin-3-O-rutinose (5) từ hoa cây Trà hoa vàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36646
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.