Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36657
Title: Kịp thời giải quyết bức xúc, sai phạm từ cơ sở
Authors: Lương Đức
Keywords: Giải quyết
Bức xúc
Sai phạm
Cơ sơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.55-56
Abstract: Đảng bộ Quận Hải Châu (Đà Nẵng) có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng với 52 tổ chức, số lượng đảng viên đông hơn 11.550 đồng chí. Những năm qua, để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng quy định, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu đã ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy định về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các cơ quan nội chính quận; quan hệ giữa UBKT cấp ủy và cấp dưới...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36657
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
708.1 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.