Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36658
Title: Giáo dục chuẩn mực đạo đức môi trường trong sự phát triển xã hội hiện nay
Authors: Phạm, Thị Diệu Hằng
Keywords: Giáo dục
Chuẩn mực đạo đức môi trường
Xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 13 .- Tr.20-24
Abstract: Môi trường là thế giới xung quanh tác động đến sự tồn tại và phát triển của con người, môi trường là cái nôi sinh thành và phát triển của con người, tuy nhiên trong điều kiện hiện nay do sự khai thác bất hợp lý của con người đã dẫn tới cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, làm ô nhiễm môi trường sinh thái. Bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề có tính toàn cầu. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức đạo đức môi trường và giáo dục những chuẩn mực đạo đức môi trường trong điều kiện hiện đại hóa ở nước ta là việc làm cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36658
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.