Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36663
Title: Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với nước ở tỉnh Quảng Nam: Thành tựu và những kiến nghị
Authors: Phạm, Thị Ngọc Hà
Keywords: Chính sách hỗ trợ nhà ở
Người có công với nước
Thành tựu
Quảng Nam
Kiến nghị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 5 .- Tr.82-86
Abstract: Bài viết: Khái quát về chính sách ưu đãi Người có công với nước về nhà ở; Những thành tựu của quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với nước ở tỉnh Quảng Nam thời gian qua; Một số kiến nghị cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với nước trong thời gian tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36663
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.82.83.85


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.