Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36674
Nhan đề: Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
Tác giả: Đinh, Thị Mai
Từ khoá: Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS)
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 13 .- Tr.51-55
Tóm tắt: Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng như tiến trình hội tụ kế toán, hiện nay trên thế giới tồn tại song song hai hệ thống chuẩn mực kế toán (CMKT), đó là: CMKT quốc gia và CMKT quốc tế. Ở mỗi quốc gia, do có những khác biệt về các yếu tố môi trường pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hóa nên mỗi quốc gia có những phương pháp tiếp cận khác nhau, có những định hướng khác nhau để phát triển hệ thống CMKT quốc gia nhằm tiệm cận và hòa hợp gần nhất với CMKT quốc tế (IAS/IFRS). Hệ thống CMKT Việt Nam (VAS) bao gồm 26 chuẩn mực, được xây dựng dựa trên hệ thống IAS/IFRS từ những năm 2001 – 2005 theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình độ quản lý của doanh nghiệp (DN) Việt Nam tại thời điểm ban hành chuẩn mực. Sau nhiều năm thực hiện, hệ thống VAS đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong báo cáo tài chính (BCTC) của các DN, phản ánh được các giao dịch của nền kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, nhìn nhận theo hướng phát triển, hệ thống VAS hiện mới chỉ là sự vận dụng đơn giản IAS/IFRS trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, thực tế VAS chưa thực sự tiệm cận tích cực với IAS/IFRS và chưa cập nhật theo những thay đổi của IAS/IFRS những năm gần đây. Những khoảng cách này cần phải được dần thu hẹp và hướng tới sự hòa hợp cao nhất giữa VAS và IAS/IFRS.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36674
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.