Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36674
Title: Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
Authors: Đinh, Thị Mai
Keywords: Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 13 .- Tr.51-55
Abstract: Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng như tiến trình hội tụ kế toán, hiện nay trên thế giới tồn tại song song hai hệ thống chuẩn mực kế toán (CMKT), đó là: CMKT quốc gia và CMKT quốc tế. Ở mỗi quốc gia, do có những khác biệt về các yếu tố môi trường pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hóa nên mỗi quốc gia có những phương pháp tiếp cận khác nhau, có những định hướng khác nhau để phát triển hệ thống CMKT quốc gia nhằm tiệm cận và hòa hợp gần nhất với CMKT quốc tế (IAS/IFRS). Hệ thống CMKT Việt Nam (VAS) bao gồm 26 chuẩn mực, được xây dựng dựa trên hệ thống IAS/IFRS từ những năm 2001 – 2005 theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình độ quản lý của doanh nghiệp (DN) Việt Nam tại thời điểm ban hành chuẩn mực. Sau nhiều năm thực hiện, hệ thống VAS đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong báo cáo tài chính (BCTC) của các DN, phản ánh được các giao dịch của nền kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, nhìn nhận theo hướng phát triển, hệ thống VAS hiện mới chỉ là sự vận dụng đơn giản IAS/IFRS trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, thực tế VAS chưa thực sự tiệm cận tích cực với IAS/IFRS và chưa cập nhật theo những thay đổi của IAS/IFRS những năm gần đây. Những khoảng cách này cần phải được dần thu hẹp và hướng tới sự hòa hợp cao nhất giữa VAS và IAS/IFRS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36674
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.