Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36700
Title: Nghiên cứu đóng góp của các thành phần kinh tế đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Authors: Phạm, Quang Tín
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
Thành phần kinh tế
Giá trị tăng thêm (VA)
Hiệu quả đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.11-22
Abstract: Từ sau Đại hội Đảng lần IV (1986), các chiến lược và chính sách phát triển kinh tế Việt Nam đều ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển khu vực kinh tế nhà nước làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bài viết cho thấy: mức độ đóng góp của thành phần kinh tế nhà nước vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam chưa xứng tầm với mức độ ưu đãi nguồn lực sản xuất, tình trạng lấn át đầu tư và hiệu quả đầu tư thấp ở thành phần kinh tế nhà nước so với các thành phần kinh tế khác ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36700
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.84 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.