Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36705
Title: Tác động của khác biệt ngôn ngữ đến việc thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia tại Việt Nam
Authors: Võ, Văn Dứt
Keywords: Công ty đa quốc gia
Khác biệt ngôn ngữ
Thâm nhập tài sản địa phương
Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.23-29
Abstract: Bài viết điều tra tác động của khác biệt ngôn ngữ đến việc thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia tại Việt Nam bằng việc sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới điều tra các công ty con thuộc các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, khác biệt ngôn ngữ càng lớn thì việc thâm nhập tài sản địa phương của các công ty đa quốc gia càng bị cản trở; từ đó bài viết đưa ra một số hàm ý quản trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36705
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.