Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36710
Title: Khảo sát khả năng hấp phụ Mangan của sét Kaolin miền Đông Nam Bộ
Authors: Từ, Thị Cẩm Loan
Hoàng, Thị Thanh Thủy
Nguyễn, Thị Thu Hồng
Trần, Thị Thu Hiền
Keywords: Khả năng hấp phụ
Mangan
Miền Đông Nam Bộ
Sét Kaolin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 20 .- Tr.23-24
Abstract: Ở nước ta, nước cấp cho sinh hoạt được khai thác từ hai nguồn chính (nước mặt và nước dưới đất), trong đó nước dưới đất cung cấp đến 40% nhu cầu nước sinh hoạt đô thị và từ 70 - 80% nước sinh hoạt nông thôn. Trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu khảo sát hàm lượng kim loại trong nước dưới đất nhằm kiểm soát chất lượng nước phục vụ cho sinh hoạt ở TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương đã phát hiện hàm lượng Mn đã vượt quy chuẩn cho phép. Ngày nay, đã có nhiều kỹ thuật loại bỏ Mn trong nước, tuy nhiên kỹ thuật xử lý đơn giản, vật liệu xử lý thấp là một trong những tiêu chí mà bài báo này hướng đến. Bài báo này trình bày kết quả hấp phụ Mn trong nước của một số loại sét kaolin khu vực miền Đông Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả xử lý cao nhất đạt 51% và tỷ lệ thuận với thành phần khoáng kaolinit.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36710
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.