Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36715
Title: Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam
Authors: Bùi, Văn Huyền
Đinh, Thị Nga
Keywords: Tài chính bền vững
Bảo hiểm y tế
Chính sách bảo hiểm y tế
An sinh xã hội Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.46-57
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế, thực trạng phân bổ chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế, từ đó đánh giá tính bền vững về tài chính của quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam và đưa ra những gợi ý chính sách góp phần ổn định an sinh xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36715
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.