Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36720
Title: Thiết kế và tính phí sản phẩm bảo hiểm cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Văn Tạc
Nguyễn, Tri Khiêm
Keywords: Bảo hiểm
Phí bảo hiểm
Bảo hiểm nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long
Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.79-88
Abstract: Dựa trên cách tiếp cận theo lý thuyết tín nhiệm thực nghiệm Bayes, bài viết đã phác thảo một cách tiếp cận phù hợp để thiết kế và tính chi phí cho sản phẩm bảo hiểm cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng cả hai khía cạnh thời gian và không gian của dữ liệu để tăng hiệu quả của các ước tính thống kê. Kết quả đã tính toán được các chỉ tiêu cơ bản của phí bảo hiểm là một trong những nội dung quan trọng của một hợp đồng bảo hiểm như: năng suất ngưỡng, năng suất dự kiến, mức bồi thường, phí thuần và phí bảo hiểm thương mại. Kết quả này góp ích trong việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm cây trồng ngày càng đa dạng và hợp lý hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36720
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.