Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36725
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân sống tại các khu vực bãi rác ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Mai Lan
Sử, Thị Oanh Hoa
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Chất lượng cuộc sống
Khu vực bãi rác
Bình Chánh
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 20 .- Tr.35-37
Abstract: Nâng cao chất lượng cuộc sống (CLCS) của người dân là mục tiêu của Nhà nước và trách nhiệm của cả xã hội. Khái niệm CLCS là thước đo về phúc lợi vật chất, giá trị tính thần và được đo lường thông qua cảm nhận của người dân về cuộc sống của họ. Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình gồm 3 yếu tố chính là KT-XH&MT ảnh hưởng đến CLCS của người dân sông tại khu vực có nhiều bãi rác ở huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chi Minh. Với 150 mẫu hợp lệ thu được, tác giả tiến hành phân tích nhân tố (EFA) và phân tích hồi quy thì cho ra kết quả mô hình nghiên cứu khá phù hợp (R2 hiệu chỉnh 62.1 %). Trong đó, các yếu tố xã hội, kinh tế có tác động tích cực đến CLCS với tác động cao nhất là xã hội (B=0.694), tiếp đến là yếu tố kinh tế (B=0.484) với mức ý nghĩa thống kê 5%. Ngoài ra, hai yếu tố môi trường đặc trưng cho khu vực bãi rác là Chất lượng không khí (CL không khí) và chất lượng nước dùng (CL nước dùng) có tác động tiêu cực làm giảm CLCS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36725
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.