Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36726
Title: Luận điểm "dân chủ vô sản gấp triệu lần dân chủ tư sản" của V.I Lênin giá trị và những lưu ý trong nghiên cứu giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Luận điểm
V. I. Lênin
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nghiên cứu
Giảng dạy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 7 .- Tr.1-7
Abstract: Bài viết: Nội dung và những giá trị luận điểm:"dân chủ vô sản gấp triệu lần dân chủ tư sản" của V.I Lênin; Một số trong nghiên cứu giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học từ luận điểm "dân chủ vô sản gấp triệu lần dân chủ tư sản" của V.I Lênin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36726
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.