Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36779
Title: UBKT trung ương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát chuyên đề
Authors: Lê, Ba
Trần, Đức Thiện
Keywords: UBKT trung ương
Đổi mới
Nâng cao
Chất lượng
Hiệu quả
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.26-27,31
Abstract: Từ nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ: “Giao thêm chức năng giám sát cho cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, coi kiểm tra, giám sát trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, gắn công tác kiểm tra với công tác giám sát, có giám sát mới phát hiện được các vấn đề mới, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm ngay từ lúc mới manh nha” .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36779
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.