Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36780
Title: Phối hợp giữa UBKT với tổ chức đảng trong cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về giải quyết tố cáo
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Phối hợp
UBKT
Tổ chức đảng
Nhà nước
Đoàn thể
Chính trị
Xã hội
Giải quyết tố cáo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.28-31
Abstract: Trong những năm qua việc phối hợp giữa ủy ban kiểm tra (UBK.T) với tổ chức đảng trong cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ngày càng chặt chẽ, chất lượng được nâng lên, cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và phương pháp phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36780
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.