Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36781
Title: Một số kỹ năng tiếp đảng viên và công dân trong công tác kiểm tra của Đảng
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Kỹ năng
Tiếp đảng viên và công dân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.32-35
Abstract: Tiếp đảng viên và công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua hoạt động tiếp đảng viên và công dân, Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36781
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.