Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36781
Nhan đề: Một số kỹ năng tiếp đảng viên và công dân trong công tác kiểm tra của Đảng
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Kỹ năng
Tiếp đảng viên và công dân
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.32-35
Tóm tắt: Tiếp đảng viên và công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua hoạt động tiếp đảng viên và công dân, Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36781
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.