Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36787
Title: Phát huy hiệu quả công tác giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên
Authors: Đường, Hồng Thắng
Keywords: Phát huy
Công tác
Giám sát
Tổ chức đảng
Đảng viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.50-51
Abstract: Công tác giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên có ý nghĩa quan trọng bảo đảm cho đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy các cấp được chấp hành nghiêm và có hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36787
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
686.59 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.