Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36828
Title: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là người dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk thực trạng và một số giải pháp
Authors: Phạm, Đi
Keywords: Đào tạo và bồi dưỡng
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở
Người dân tộc thiểu số
Thực trạng
Đắk Lắk
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 7 .- Tr.94-99
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; Thực trạng và một số vấn đề đặt ra về đội ngũ và công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ cơ sở của tỉnh Đắk Lắk; Một số giải pháp nâng cao hệu quả công tác đào tạo, sử dụng cán bộ cơ sở của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36828
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.252.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.