Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36842
Title: Các hợp chất không alkaloid phân lập từ cây Xuyên tiêu Zanthoxylum nitidum
Authors: Trần, Thị Tuyến
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Phạm, Minh Quân
Cầm, Thị Ính
Phạm, Thị Hồng Minh
Trần, Thị Thu Thủy
Đỗ, Hữu Nghị
Vũ, Đình Hoàng
Keywords: Zanthoxylum nitidum
Sesamin
2,6-dimethoxybenzoquinone
β-amyrin
3β-hydroxycholest-5 ene-7-one and β-sitosterol
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 03 .- Tr.396-400
Abstract: Trong bài báo này, nhóm tác giả tiếp tục trình bày việc phân lập, xác định cấu trúc hóa học của năm hợp chất khác không có tính chất alkaloid là sesamin (1), 2,6-dimethoxybenzoquinone (2), β-amyrin (3), 3β-hydroxycholest-5 ene-7-one (4) và β-sitosterol (5) từ thân cành cây Xuyên tiêu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36842
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.04 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.