Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36900
Title: Giám sát diện tích canh tác lúa theo mùa vụ tại Đồng bằng sông Hồng sử dụng dữ liệu viễn thám radar Sentinel- 1
Authors: Hoàng, Phi Phụng
Lâm, Đạo Nguyên
Nguyễn, Văn Anh Vũ
Nguyễn, Kim Thanh
Lê, Văn Trung
Keywords: Bản đồ lúa
Đồng bằng sông Hồng
Viễn thám
SAK
Sentinel-1
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 08 .- Tr.97-102
Abstract: Trong bài báo này, vùng trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng năm 2018 được phân tích bằng cách sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám Sentinel-IA đa thời gian với băng tần C, độ phân giải không gian 20 m. Kết quả đánh giá bản đồ lúa năm 2018 so với dữ liệu thực địa có độ chính xác toàn cục và hệ số Kappa cho vụ đông xuân là 92% và 0,81; cho vụ mùa là 94% và 0,87. Kết quả nghiên cứu chứng tỏ ứng dụng tiềm năng của dữ liệu SAR Sentinel-1 đa thời gian cho việc lập bản đồ diện phân bố lúa phục vụ cho quản lý nông nghiệp ở quy mô cấp vùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36900
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.