Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36919
Title: Tác động của các yếu tố địa phương đến chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp (trường hợp nghiên cứu tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
Authors: Đoàn, Mạnh Quỳnh
Nguyễn, Thanh Lâm
Nguyễn, Quyết Thắng
Keywords: Biên Hòa
Chất lượng nguồn nhân lực
Khu công nghiệp
Yếu tố địa phương
Yếu tố tác động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06, Tập. 505 .- Tr.68-77
Abstract: Bài viết đánh giá tác động của các yếu tố địa phương đến chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, sử dụng bảng khảo sát để điều tra 179 đối tượng là lãnh đạo của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và cán bộ công tác tại các sở, ban, ngành liên quan ở Đồng Nai, kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp chịu tác động của các yếu tố thuộc về: các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các chính sách của địa phương, khu công nghiệp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, bài viết đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36919
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.