Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36919
Nhan đề: Tác động của các yếu tố địa phương đến chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp (trường hợp nghiên cứu tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
Tác giả: Đoàn, Mạnh Quỳnh
Nguyễn, Thanh Lâm
Nguyễn, Quyết Thắng
Từ khoá: Biên Hòa
Chất lượng nguồn nhân lực
Khu công nghiệp
Yếu tố địa phương
Yếu tố tác động
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06, Tập. 505 .- Tr.68-77
Tóm tắt: Bài viết đánh giá tác động của các yếu tố địa phương đến chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, sử dụng bảng khảo sát để điều tra 179 đối tượng là lãnh đạo của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và cán bộ công tác tại các sở, ban, ngành liên quan ở Đồng Nai, kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp chịu tác động của các yếu tố thuộc về: các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các chính sách của địa phương, khu công nghiệp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, bài viết đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36919
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.72 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.