Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36924
Title: Đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện quy ước quản bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mai
Trương, Quang Hoàng
Phan, Văn Hùng
Trần, Hữu Tâm
Keywords: Quản lý rừng
Quy ước
Rừng cộng đồng
Sự tham gia
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 08 .- Tr.127-134
Abstract: Nghiên cứu về xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng của các cộng đồng được thực hiện ở 8 xã thuộc 4 huyện vùng núi và gò đồi của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bằng các phương pháp phỏng vấn theo bảng hỏi, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và tổ chức các hội thảo cấp huyện, nghiên cứu đã cho thấy các cộng đồng nhận rừng đã và đang thực hiện khá tốt quy ước, tình trạng xâm phạm tài nguyên rừng giảm dần …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36924
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.