Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36924
Nhan đề: Đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện quy ước quản bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Mai
Trương, Quang Hoàng
Phan, Văn Hùng
Trần, Hữu Tâm
Từ khoá: Quản lý rừng
Quy ước
Rừng cộng đồng
Sự tham gia
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 08 .- Tr.127-134
Tóm tắt: Nghiên cứu về xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng của các cộng đồng được thực hiện ở 8 xã thuộc 4 huyện vùng núi và gò đồi của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bằng các phương pháp phỏng vấn theo bảng hỏi, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và tổ chức các hội thảo cấp huyện, nghiên cứu đã cho thấy các cộng đồng nhận rừng đã và đang thực hiện khá tốt quy ước, tình trạng xâm phạm tài nguyên rừng giảm dần …
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36924
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.