Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36928
Title: Kinh nghiệm của một số nước ASEAN trong việc cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của rào cản phi thuế và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Lê, Việt Nga
Dương, Hoàng Anh
Keywords: Rào cản phi thuế quan
Chỉ số mức độ phổ biến
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 34 .- Tr.58-60
Abstract: Trong bốì cảnh tự do hóa thương mại, khi thuế quan được loại bỏ hoặc cắt giảm, thì tầm quan trọng của các rào cản phi thuế (Non-Tariff Barriers - NTBs), như: các biện pháp kỹ thuật (TBT), kiểm dịch động - thực vật (SPS), hạn chế định lượng, phòng vệ thương mại... ngày càng có xu hướng gia tăng. Theo đó, mức độ phổ biến của NTBs đối với các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước ASEAN trong việc cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của NTBs và đưa ra gợi mở để Việt Nam có thể áp dụng nhằm cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của NTBs.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36928
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.