Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36928
Nhan đề: Kinh nghiệm của một số nước ASEAN trong việc cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của rào cản phi thuế và gợi ý cho Việt Nam
Tác giả: Lê, Việt Nga
Dương, Hoàng Anh
Từ khoá: Rào cản phi thuế quan
Chỉ số mức độ phổ biến
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 34 .- Tr.58-60
Tóm tắt: Trong bốì cảnh tự do hóa thương mại, khi thuế quan được loại bỏ hoặc cắt giảm, thì tầm quan trọng của các rào cản phi thuế (Non-Tariff Barriers - NTBs), như: các biện pháp kỹ thuật (TBT), kiểm dịch động - thực vật (SPS), hạn chế định lượng, phòng vệ thương mại... ngày càng có xu hướng gia tăng. Theo đó, mức độ phổ biến của NTBs đối với các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước ASEAN trong việc cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của NTBs và đưa ra gợi mở để Việt Nam có thể áp dụng nhằm cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của NTBs.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36928
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.