Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36938
Title: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường du lịch tỉnh Thanh Hóa
Authors: Lê, Thị Bình
Nguyễn, Minh Ngọc
Keywords: Quản lý nhà nước
Thị trường du lịch
Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 34 .- Tr.67-69
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng hoạt động du lịch tại tỉnh Thanh Hóa cũng như các nội dung quản lý nhà nước (QLNN) đối với thị trường du lịch trên địa bàn Tỉnh ở các mặt: cung, cầu và giá cả sản phẩm du lịch. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với thị trường du lịch tỉnh Thanh Hóa thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36938
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.