Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36969
Title: Sự biến đổi xã hội từ góc nhìn Xã hội học Vi mô qua hai hiện tượng: Bà Mẹ đơn thân và Hôn nhân đồng tính
Authors: Lê, Minh Tiến
Keywords: Bà mẹ đơn thân
Biến đổi xã hội
Hôn nhân đồng tính
Xã hội học vi mô
Xã hội học vĩ mô
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.49-55
Abstract: Việt Nam là một xã hội đang biến đổi. Sự biến đổi xã hội thường được nhìn qua hai cấp độ đó là cấp độ vĩ mô và cấp độ vi mô. Ở cấp độ vĩ mô, sự biến đổi xã hội được nhìn nhận như là sự thay đổi trong cấu trúc xã hội nói chung, trong khi đó ở cấp độ vi mô, biến đổi xã hội được phân tích thông qua những thay đổi trong lối sống, lối ứng xử của các cá nhân trong xã hội. Bài viết này đề cập đến sự biến đổi xã hội Việt Nam ở cấp độ vi mô bằng cách mô tả một số nét ứng xử của cá nhân trong xã hội Việt Nam đương đại qua hai hiện tượng là bà mẹ đơn thân và hôn nhân đồng tính. Bài viết như một gợi mở về hướng phân tích xã hội học vi mô về sự biến đổi xã hội dựa trên việc phân tích tài liệu sẵn có chứ không phải là một nghiên cứu thực địa hay khảo sát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36969
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.