Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36969
Nhan đề: Sự biến đổi xã hội từ góc nhìn Xã hội học Vi mô qua hai hiện tượng: Bà Mẹ đơn thân và Hôn nhân đồng tính
Tác giả: Lê, Minh Tiến
Từ khoá: Bà mẹ đơn thân
Biến đổi xã hội
Hôn nhân đồng tính
Xã hội học vi mô
Xã hội học vĩ mô
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.49-55
Tóm tắt: Việt Nam là một xã hội đang biến đổi. Sự biến đổi xã hội thường được nhìn qua hai cấp độ đó là cấp độ vĩ mô và cấp độ vi mô. Ở cấp độ vĩ mô, sự biến đổi xã hội được nhìn nhận như là sự thay đổi trong cấu trúc xã hội nói chung, trong khi đó ở cấp độ vi mô, biến đổi xã hội được phân tích thông qua những thay đổi trong lối sống, lối ứng xử của các cá nhân trong xã hội. Bài viết này đề cập đến sự biến đổi xã hội Việt Nam ở cấp độ vi mô bằng cách mô tả một số nét ứng xử của cá nhân trong xã hội Việt Nam đương đại qua hai hiện tượng là bà mẹ đơn thân và hôn nhân đồng tính. Bài viết như một gợi mở về hướng phân tích xã hội học vi mô về sự biến đổi xã hội dựa trên việc phân tích tài liệu sẵn có chứ không phải là một nghiên cứu thực địa hay khảo sát.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36969
ISSN: 1859-3453
Bộ sưu tập: Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.