Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3699
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ rót đúc đến quá trình đúc ép bán lỏng hợp kim nhôm AlSi9Mg =
Other Titles: Effect of pouring temperature on AISigMg Semi-Solid squeeze casting
Authors: Đào, Văn Lưu
Lại, Đăng Giang
Nguyễn, Anh Tuấn
Chu, Mạnh Cường
Keywords: Bán lỏng
Đúc ép
Đúc ép bán lỏng (SSSC)
PLCO
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 3 .- Tr.44-50
Abstract: Mô hình độ nhớt Power Law Cut- Off (PLCO) được lựa chọn, kết hợp với phần mềm mô phỏng số PROCAST để mô hình hóa, mô phỏng số quá trình đúc ép bán lỏng hợp kim nhôm AlSi9Mg, khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ rót đúc đến quá trình điền đầy lòng khuôn và kết tinh khi đúc éo bán lỏng. Đã xác định được nhiệt độ rót hợp lý T =570-580oC. Thực nghiệm kiểm chứng phù hợp với kết quả tính toán khẳng định sự đúng đắn của mô hình lựa chọn và phương pháp tính toán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3699
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
421.3 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.