Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36994
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến Thực thi logistics ngược: Nghiên cứu thực nghiệm cho ngành bán lẻ hàng điện tử tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Huy Tuân
Lê, Tấn Bửu
Từ khoá: Cam kết nguồn lực
Danh tiếng danh nghiệp
Khả năng công nghệ thông tin
Thành phố môi trường
Thực thi logistics
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.104-126
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến Thực thi logistics ngược của doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng điện tử. Thông qua kết hợp phương pháp định tính và định lượng, mô hình lý thuyết được xác lập trong đó Danh tiếng doanh nghiệp được khám phá như là một nhân tố mới. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy Danh tiếng doanh nghiệp có tác động tích cực đến Thực thi logistics ngược và Cam kết nguồn lực. Trong khi đó, Cam kết nguồn lực có tác động gián tiếp đến Thực thi logistics ngược thông qua Khả năng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để kết luận về sự ảnh hưởng trực tiếp của Cam kết nguồn lực đối với Thực thi logistics ngược. Nghiên cứu này cung cấp một số hàm ý hữu ích cho doanh nghiệp bán lẻ hàng điện tử trong việc nâng cao nhận thức cũng như phát triển tốt các kế hoạch cung ứng dịch vụ logistics ngược.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36994
ISSN: 1859-3453
Bộ sưu tập: Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.