Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37015
Title: Sử dụng enzyme papain thủy phân protein máu cá tra dùng làm môi trường nuôi vi khuẩn bacillus subtilis
Authors: Đặng, Minh Hiền
Nguyễn, Thị Điều
Lê, Ngọc Quyên
Nguyễn, Công Hà
Keywords: Bacillus su butilis
Papain
Máu cá tra
Thủy phân
Môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 384 .- Tr.49-56
Abstract: Thành phần axit amin của protein thủy phân đã chứng tỏ nó có tiềm năng ứng dụng làm nguồn nitơ trong môi trường nuôi vi khuẩn Bacillus subtilis. Nghiên cứu so sánh với môi trường chứa các nguồn nitơ khác nhau cho thấy nguồn dinh dưỡng thủy phân từ máu cá tra làm môi trường nuôi vi khuẩn Bacillus subtilis tốt hơn peptone thương mại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37015
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.