Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37016
Title: Nhân tố Liên Xô trong quan hệ Việt – Trung (1950 – 1979)
Authors: Đặng, Thúy Hà
Keywords: Quan hệ Việt – Trung
Nhân tố Liên Xô
Mâu thuẫn Trung – Xô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.34-44
Abstract: Mặc dù chưa từng ký kết một hiệp định “đồng minh” chính thức nào kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, song Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ chặt chẽ trên mọi mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa. Trong bối cảnh chiến tranh Lạnh và sự chia rẽ của quan hệ Trung – Xô, Liên Xô là một nhân tố có ảnh hưởng quan trọng tới quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Trên cơ sở khái quát chính sách đối ngoại của Liên Xô ở những thời kỳ khác nhau, cùng với sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước lớn trong hệ thống XHCN, bài viết phân tích vai trò ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của Liên Xô tới quan hệ Việt – Trung trong giai đoạn 1950 – 1979.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37016
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.