Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37017
Title: Những điều chỉnh chiến lược ngoại giao của Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến nay (1978 – 2018)
Authors: Lê, Văn Mỹ
Keywords: Trung Quốc
Cải cách mở cửa
Chiến lược ngoại giao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.26-33
Abstract: Kể từ khi tiến hành cải cách và mở cửa đến nay, trước những thay đổi của tình hình trong nước, tình hình khu vực và thế giới, Trung Quốc đã không ngừng bổ sung, điều chỉnh chiến lược ngoại giao nhằm góp phần đem lại những hiệu quả cho công cuộc xây dựng đất nước cũng như nâng cao vai trò và vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37017
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.