Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3703
Title: Nhiễu động ban đầu do lệch trục quán tính khi phóng tên lửa không điều khiển =
Other Titles: The initial turbulence caused by the deviation of intertial axis when lauching unguided rockets
Authors: Nguyễn, Duy Phồn
Nguyễn, Đức Thuận
Keywords: Tên lửa
Nhiễu động
Trục quán tính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.51-57
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tản mát, từ đó làm cơ sở cho việc tính toán, thiết kế và chế tạo tên lửa không điều khiển là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu và xác định nhiễu động ban đầu do lệch trục quán tính khi phóng tên lửa không điều khiển cỡ nhỏ. Đây là một trong những yếu tố do sự phân bổ khối lượng và kết cấu hình học của tên lửa gây nên. Ứng dụng tính toán cho mô hình xe chiến đấu BM-21 khi phóng đạn tên lửa không điều khiển 9M-22Y.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3703
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
305.78 kBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.