Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37091
Title: Ảnh hưởng của thời vụ ghép đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cành ghép của một số giống na nhập nội
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Nguyễn, Quốc Hùng
Nguyễn, Tiến Huyền
Keywords: Nhân giống
Thời vụ ghép
Na 03
Na Dứa
Giống nhập nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.11-16
Abstract: Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, giống na 03 và na Dứa được ghép trên giống na dại (Annona squamosa) với phương pháp ghép đoạn cành có thời vụ ghép thích hợp khác nhau. Giống na 03 có thời vụ ghép thích hợp vào 15/1, cho thời gian bật mầm sau ghép ngắn, tỷ lệ cây bật mầm cao, đạt 85,6-87,3% sau ghép 30 ngày, thời gian cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn đạt 60,8-65,5 ngày và lý lệ cây xuất vườn đạt 80,2-84,2%. Giống na Dứa có thời vụ ghép thích hợp vào 15/3, cho thời gian bật mầm sau ghép ngắn, tỷ lệ cây bật mầm cao, đạt 90,7-92,3% sau ghép 30 ngày, thời gian cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn đạt 58,3-66,0 ngày và tỷ lệ cây xuất vườn đạt 87,7-88,1%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37091
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.