Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37091
Nhan đề: Ảnh hưởng của thời vụ ghép đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cành ghép của một số giống na nhập nội
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hương
Nguyễn, Quốc Hùng
Nguyễn, Tiến Huyền
Từ khoá: Nhân giống
Thời vụ ghép
Na 03
Na Dứa
Giống nhập nội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.11-16
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, giống na 03 và na Dứa được ghép trên giống na dại (Annona squamosa) với phương pháp ghép đoạn cành có thời vụ ghép thích hợp khác nhau. Giống na 03 có thời vụ ghép thích hợp vào 15/1, cho thời gian bật mầm sau ghép ngắn, tỷ lệ cây bật mầm cao, đạt 85,6-87,3% sau ghép 30 ngày, thời gian cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn đạt 60,8-65,5 ngày và lý lệ cây xuất vườn đạt 80,2-84,2%. Giống na Dứa có thời vụ ghép thích hợp vào 15/3, cho thời gian bật mầm sau ghép ngắn, tỷ lệ cây bật mầm cao, đạt 90,7-92,3% sau ghép 30 ngày, thời gian cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn đạt 58,3-66,0 ngày và tỷ lệ cây xuất vườn đạt 87,7-88,1%.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37091
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.