Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3709
Nhan đề: Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa trên mô hình VECM =
Nhan đề khác: The impacts of external Vietnam's economic growth based on VECM model
Tác giả: Nguyễn, Xuân Trường
Từ khoá: Ngưỡng nợ nước ngoài
Tăng trưởng kinh tế
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 145 .- Tr.20-30
Tóm tắt: Bài viết phân tích tác động của nợ nước ngoài (NNN) đến tăng trưởng kinh tế (TTKT) và xác định ngưỡng NNN tại Việt Nam bằng mô hình VECM theo tiếp cận Johansen đối với giai đoạn 2000-2013 và dữ liệu thu thập theo quý, gồm 56 quan sát. Nghiên cứu đã tính được ngưỡng NNN của Việt Nam là 21,5 % GDP/quý và phát hiện, tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa NNN và TTKT. Đồng thời, NNN có tác động tích cực đến TTKT trong dài hạn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý chính sách hướng đến việc đảm bảo tính bền vững của nợ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3709
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_629.9 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.