Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3714
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính - bằng chứng từ các công ty niêm yết tại Việt Nam =
Other Titles: Factors affecting the timeliness of financial reporting - eviden from the listed companies in Vietnam
Authors: Đoàn, Thị Cẩm Thư
Keywords: Báo cáo tài chính
Công ty niêm yết
Sở giao dịch chứng khoán
Thời hạn công bố
Tính kịp thời
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 145 .- Tr.32-44
Abstract: Một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên tính hữu ích của báo cáo tài chính (BCTC) là tính kịp thời (TKT). Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến TKT của BCTC và đề xuất một số gợi ý nhằm cải thiện TKT của BCTC tại các công ty niêm yết (CTNY) ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi quy và kiểm định mô hình bằng phần mềm STATA với mẫu nghiên cứu là 825 quan sát được thu thập từ BCTC của các CTNY trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), sự thay đổi lợi nhuận, loại BCTC và loại ý kiến kiểm toán có tác động cùng chiều đến TKT của BCTC. Trong khi đó, các nhân tố loại BCTC và loại công ty kiểm toán có tác động nghịch chiều đến TKT của BCTC. Từ đó tác giả đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm cải thiện TKT của BCTC tại các CTNY ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3714
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_746.93 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.