Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37180
Title: Giải pháp thóa gỡ những "nút thắt" trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Ngô, Quốc Dũng
Keywords: Nút thắt kinh tế
Giải pháp
Vĩnh Phúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.73-77
Abstract: Với sự năng động, sáng tạo, sau 20 năm tái lập, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định và nâng cao vị thế của Tỉnh so với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc đang có dấu hiệu chững lại, bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Bài viết này đi sâu vào phân tích những “vấn đề ” về cấu trúc tăng tưởng kinh tế theo đầu vào, theo ngành và hiệu quả tăng trưởng kinh tế. Từ đó, có những quan điểm và giải pháp điều chỉnh cho những năm tiếp theo nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Tỉnh theo hướng tăng cường chất lượng và hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37180
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.